iso-can-quoc-hung

Chi tiết tin tức

Công nhận khả năng kiểm định cân điện tử

- Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999
- Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng:
- Căn cứ Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo;
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Đo lường,
- Ngày 30/09/2010 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng quyết định: Công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo của Công ty TNHH Quốc Hùng với phạm vi kiểm định:

 

Chứng chỉ công nhận khả năng kiểm định

- Trong hoạt động kiểm định, Công ty TNHH Quốc Hùng sẽ sử dụng dấu tem kiểm định mang ký hiệu N226.

Hỗ trợ trực tuyến

yahoo

Hotline

  • (84-8) 3506 9005
  • (84-8) 3844 5550
  • (84-8) 6293 9145
  • (84-8) 6293 9146

Mail

Thống kê truy câp