Cổng giao tiếp bộ chỉ thị
  • Tên sản phẩm:

    Cổng giao tiếp bộ chỉ thị

  • Mã sản phẩm: QH0001
  • Nơi sản xuất: Viet nam

- Thiết bị ngoại vi được kết nối với máy vi tính và đầu cân, được sử dụng khi các thiết bị của máy tính và đầu cân hoạt động không ổn định.
- PCI to COM : Có khả năng kết nối 2 bộ chỉ thị, Quản lý chương trình cân một cách tối ưu. Thường được sử dụng cho những máy PC.
- USB to COM : Thường được sử dụng cho máy Laptop quản lý chương trình cân. Laptop quản lý chương trình cân.